logo

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE BUILDINGCENTER, SAU

ÍNDEX

 1. Com tractem les dades personals
 2. Qui tracta les dades
 3. Delegat de Protecció de Dades
 4. Exercici de drets i presentació de reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
 5. Dades que es tracten
 6. Quins tractaments fem amb les dades
  • Tractaments basats en el consentiment
  • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals
  • Tractaments necessaris per complir obligacions normatives
  • Tractaments basats en l’interès legítim de BuildingCenter
 7. Destinataris de les dades
 8. Terminis de conservació de les dades
 9. Transferències de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu
 10. Decisions automatitzades
 11. Revisió

 

 

 1. Com tractem les dades personals

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a BuildingCenter, SAU tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que estableix la normativa vigent, respectant els seu drets i amb tota la transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de pot consultar el detall complet de com farem sevir les seves dades en les relacions que establim amb vostè.

Les normatives principals que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD)
 • la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD)

 

 1. Qui tracta les dades

Responsable del tractament: el responsable del tractament de les seves dades personals en  les relacions contractuals i de negoci que mantingui amb nosaltres (“relacions contractuals”) és BuildingCenter, SAU (“BuildingCenter”), amb NIF A-63106157 i domicili a l’avinguda de Manoteras, 20, edifici París, de Madrid.

Corresponsables del tractament: a més, per a determinats tractaments dels quals l’informem en detall en aquesta política, BuildingCenter tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses i decidiran de manera conjunta els objectius (“per a què es fan servir les dades”) i els mitjans que es faran servir (“com es fan servir les dades”), de manera que seran corresponsables d’aquests tractaments.

Els tractaments per als quals BuildingCenter tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses es descriuen detalladament a l’epígraf 6 “Quins tractaments fem amb les dades”.

A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les dades, com també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.CaixaBank.es/empresesgrup.

 

 1. Delegat de Protecció de Dades

BuildingCenter, CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un Delegat de Protecció de Dades que l’atendrà per respondre qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d’aquesta adreça:  www.CaixaBank.com/delegatprotecciodedades.

 

 1. Exercici de drets i presentació de reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les dades personals, i retirar el consentiment i no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei.

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels canals següents:

A més, si té cap reclamació derivada del tractament de les dades, la pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 1. Dades que es tracten

Per als tractaments que li expliquem en aquesta política es faran servir les dades que li detallem a continuació.

No totes aquestes dades que li informem es fan servir per a tots els tractaments de dades. A l’epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que duem a terme, pot consultar específicament, per cada tractament, la tipologia de dades que es tracten.

En el cas dels tractaments basats en el seu consentiment, addicionalment l’informarem del detall de les dades concretes que es fan servir.

Les tipologies i el detall de les dades que fan servir els diferents tractaments que s’exposen a l’epígraf 6 són els següents:

> Dades que vostè ens ha facilitat en l’alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació i document identificatiu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d’estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat: dades sensibles relatives a situacions personals de vulnerabilitat que puguin ser necessàries per adoptar mesures especials per gestionar els contractes i, si és el cas, adoptar mesures establertes al RDL 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, o en altres disposicions normatives similars l’objectiu de les quals sigui protegir el dret d’habitatge de persones en situació de vulnerabilitat.

> Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats (propis o de tercers).    

Aquestes són les tipologies de dades i el detall:

 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats.
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors facin als seus comptes, incloent-hi el tipus d’operació, l’emissor, l’import i el concepte que apareixen als rebuts i extractes d’operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament (nota: el tractament d’aquesta tipologia de dades es limita a les dades obtingudes per les entitats del Grup CaixaBank que tracten dades en corresponsabilitat amb BuildingCenter per a la finalitat de prevenir el blanqueig de capitals, d’acord amb el que s’explica a l’epígraf 6.3 a continuació).
 • Dades de les comunicacions que mantinguem amb vostè: dades que s’obtenen en e-mails, xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: les dades que s’obtenen de les navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP, si vostè ha acceptat l’ús de cookies i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.

> Dades que s’infereixin o es dedueixin de l’anàlisi i el tractament de la resta de dades

Aquestes són les tipologies de dades i el detall:

 • Dades que s’obtinguin de l’execució de models estadístics: fem servir els resultats d’aplicar models matemàtics amb les dades dels clients, per lluitar contra el frau, deduir-ne els hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes o serveis.

> Dades que s’obtinguin de fonts d’accés públic, registres públics o fonts externes        

Aquestes són les tipologies de dades i el detall:

 • Dades de sistemes d’informació creditícia: resultat de la consulta en els fitxers d’informació creditícia Asnef, Experian i INFORSA, que faciliten informació sobre deutes, solvència patrimonial i crèdit (deutor, creditor i deute).
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social: dades que s’obtenen de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatives al tipus d’activitat laboral (treball per compte propi o d’altri) i CNAE.
 • Dades relatives a sancions internacionals: dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d’Espanya, com també l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty’s Treasury (HTM) del Regne Unit o l’US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades sinó a zones geogràfiques, sectors d’edat o sectors d’activitat professional, que farem servir per posar-los en relació amb la informació dels clients.
 • Dades sobre immobles associats a la seva persona: dades que s’obtenen del cadastre i dels Registres de la Propietat que fem servir per complementar la informació sobre els seus immobles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades que s’extreuen dels registres mercantils que fem servir per complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de terceres empreses a les quals vostè hagi donat consentiment per compartir-les amb nosaltres: dades seves que tractin altres empreses amb les quals tinguem acords i a les quals vostè hagi autoritzat compartir la seva informació amb nosaltres.
 • Informacions que s’obtinguin de fonts d’accés públic i registres públics: dades que proporcionen fonts d’accés públic i registres públics per contrastar la informació que vostè ens facilita en l’alta, manteniment i compliment de les relacions contractuals i dades addicionals de contacte que s’obtenen de directoris telefònics (Pàgines Blanques, Pàgines Grogues), per contactar amb els clients en el supòsit d’incompliment d’obligacions contractuals.
 • Dades de navegació: les dades que s’obtenen de les navegacions per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP, si vostè ha acceptat l’ús de cookies i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.

 

 1. Quins tractaments fem amb les dades

Els tractaments que farem amb les seves dades són diversos i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

 • Tractaments basats en el consentiment
 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals
 • Tractaments necessaris per complir obligacions normatives
 • Tractaments basats en l’interès legítim de BuildingCenter

Addicionalment als tractaments generals que li detallem a continuació, podem dur a terme tractaments específics no previstos en aquesta política, derivats de sol·licituds seves de productes o serveis. La informació detallada sobre aquests tractaments l’hi proporcionarem en el moment de tramitar la sol·licitud concreta.

6.1 TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons s’estableix a l’art. 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Li podem haver sol·licitat aquest consentiment per diversos canals, per exemple, a l’hora de signar un contracte d’arrendament, a l’hora de signar ofertes de venda o a través de les empreses del Grup CaixaBank, entre d’altres.

Si per alguna circumstància no li hem demanat mai el consentiment, aquests tractaments no se li aplicaran.  

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat i modificar la seva decisió en qualsevol moment i de manera gratuïta a

Els tractaments basats en el seu consentiment s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (D). Assenyalarem per a cadascun d’ells: la descripció de la finalitat (“finalitat”), el detall de les dades que es tracten (“dades que es tracten”), si escau, informació sobre l’ús de perfils (“ús de perfils”), altra informació necessària sobre el tractament (“altra informació rellevant”) i si són, o no, tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (“corresponsables/responsable del tractament”).

 

A. Comunicació de les seves dades a CaixaBank, SA

Finalitat: si tenim el seu consentiment comunicarem les seves dades a CaixaBank, SA perquè aquesta entitat li pugui enviar comunicacions comercials per oferir-li el finançament de l’immoble en el qual estigui interessat.

En el cas que, mitjançant l’atorgament del seu consentiment específic en els termes enunciats al començament d’aquest apartat (A), vostè ens autoritzi a comunicar les seves dades a CaixaBank SA, aquesta comunicació es farà immediatament. És per això que en atorgar el consentiment perquè BuildingCenter faci aquesta comunicació, vostè està consentint simultàniament que CaixaBank, SA tracti les dades personals que BuildingCenter li faciliti en virtut d’aquest consentiment, perquè CaixaBank li ofereixi, en paper o per mitjans electrònics, productes i serveis bancaris per finançar l’immoble sobre el qual vostè hagi manifestat interès.

En aquest sentit, i amb l’objectiu d’acomplir les obligacions d’informació a l’interessat previstes a l’article 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’informem dels punts següents pel que fa al tractament de dades per part de CaixaBank en cas que vostè atorgui aquest consentiment:

 • Responsable: CaixaBank, SA, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4 de València.
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: CaixaBank.com/delegatprotecciodedades
 • Finalitats del tractament: enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis per finançar l’immoble d’interès.
 • Base jurídica:
 • Categories de dades: les que s’enuncien a l’apartat següent.
 • Termini de conservació: CaixaBank només farà aquest tractament de les seves dades si vostè ho ha consentit, i el consentiment romandrà vigent mentre calgui conservar-lo per a la finalitat descrita i vostè no l’enretiri.
 • Per consultar el detall complet de com CaixaBank farà servir les seves dades en les relacions que estableixi amb vostè, pot consultar la Política de privacitat de CaixaBank, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de CaixaBank.com/politicaprivacitat. Igualment, si vol, pot demanar en paper aquesta informació en qualsevol de les oficines de CaixaBank.

Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, idioma de comunicació i document identificatiu.

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho, i mentre calgui per a la finalitat descrita. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però s’oblida d’enretirar el consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

B. Comunicacions comercials per part de BuildingCenter sobre productes i serveis propis o de tercers

Finalitat: si tenim el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials sobre productes i serveis propis o de tercers.

Dades que es tracten: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació i document identificatiu.

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Informació sobre la cessió: si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les seves dades, l’empresa destinatària l’informarà d’aquesta circumstància, com també de les dades cedides i els detalls del tractament que pretén dur a terme.
 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens n’ha donat el consentiment per fer-ho, i el consentiment romandrà vigent mentre vostè no l’enretiri. Si cancel·la tots els productes o serveis que tingui amb nosaltres, però s’oblida d’enretirar el consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

C. Enquestes comercials

Finalitat: si tenim el seu consentiment, ens podrem posar en contacte amb vostè per fer enquestes comercials.

Dades que es tracten: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació i document identificatiu.
 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens n’ha donat el consentiment per fer-ho, i el consentiment romandrà vigent mentre vostè no l’enretiri. Si cancel·la tots els productes o serveis que tingui amb nosaltres, però s’oblida d’enretirar el consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

D. Enviament de factura electrònica del contracte de lloguer

Finalitat: si tenim el seu consentiment, li podrem enviar la factura del contracte de lloguer en format electrònic, per mitjans electrònics.

Dades tractades: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació i document identificatiu.
 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens n’ha donat el consentiment per fer-ho, i el consentiment romandrà vigent mentre vostè no l’enretiri. Si cancel·la tots els productes o serveis que tingui amb nosaltres, però s’oblida d’enretirar el consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

6.2 TRACTAMENTS NECESSARIS PER EXECUTAR LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que sol·liciti o en els quals vostè és part, o per aplicar, si vostè ho demana, mesures precontractuals, segons s’estableix a l’art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposés, finalitzaríem aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

A. Formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim, incloent-hi el tractament de les seves sol·licituds o mandats, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals), l’establiment de mesures per assegurar que es compleixin els contractes que tingui amb nosaltres i, si és el cas, l’enviament de comunicacions necessàries per executar correctament la relació contractual.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per mantenir i executar correctament els contractes.

Les activitats de tractament que es fan per formalitzar, mantenir i executar les relacions contractuals són:

 • Recollir i registrar les dades i els documents necessaris per a la contractació.
 • Analitzar la idoneïtat per a la contractació a partir de la documentació aportada, mitjançant el càlcul de la ràtio de solvència (relació entre renda i ingressos).
 • Formalitzar la firma dels contractes i gestionar-ne l’execució.
 • Constituir o modificar comunitats de propietaris o juntes urbanístiques, com també participar en les reunions que organitzin i gestionar els assumptes que hi estiguin relacionats.
 • Analitzar i gestionar les incidències derivades d’una relació contractual o d’una sol·licitud de contractació.
 • Dur a terme les comunicacions necessàries per executar el contracte, com també atendre les sol·licituds d’informació sobre immobles.

Tipologia de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut del qual està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de les comunicacions que es mantinguin amb vostè
 • Dades de sistemes d’informació creditícia
 • Dades relatives a sancions internacionals
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques
 • Dades sobre immobles associats a la seva persona
 • Dades de terceres empreses a les quals vostè hagi donat el seu consentiment per compartir-les amb nosaltres

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

6.3 TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR OBLIGACIONS NORMATIVES

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per complir una obligació legal que ens és exigible, segons s’estableix a l’art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposés, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir obligacions normatives s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (H). Assenyalarem per a cada un d’ells: la descripció de la finalitat (“finalitat”), la tipologia de les dades que es tractin (“tipologia de dades tractades”), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (“altra informació rellevant”) i si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (“corresponsables/responsable del tractament”).

A. Tractament per complir la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és adoptar les mesures que imposa a la nostra activitat la Llei 10/2010, de Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients;
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti;
 • Verificar si vostè ocupa o ha ocupat càrrecs de responsabilitat pública;
 • Categoritzar el seu nivell de risc, en funció del qual s’aplicaran les diferents mesures de diligència deguda d’acord amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme;
 • Fer l’anàlisi de les operacions que s’executen amb BuildingCenter, d’acord amb el que estableixen les obligacions legals;
 • Verificar la seva relació amb societats i, si cal, la seva posició de control en l’estructura de propietat d’aquestes societats, i
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el fitxer de titularitats financeres, responsabilitat del servei executiu de la comissió de prevenció de blanqueig de capitals i infraccions monetàries (SEPBLAC).

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut del qual està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de les comunicacions que mantinguem amb vostè
 • Dades obtingudes d’executar models estadístics
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
 • Dades obtingudes d’executar models estadístics
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics

Ús de perfils: aquest tractament implica elaborar un perfil que farem servir exclusivament per adoptar mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat impedir que es contractin operatives susceptibles de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.
 • Conseqüències: els perfils són eines que ajuden les unitats de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme per determinar si les operatives són susceptibles o no de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i, per tant, a acceptar-les o no.

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 • CaixaBank, SA
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, SA
 • Nuevo Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • Telefónica Consumer Finance, EFC, SA
 • Buildingcenter, SAU
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, SAU
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, EFC, SAU
 • Corporación Hipotecaria Mutual, SAU, Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, SA
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, SA
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, SA
 • Banco BPI, SA
 • Bankia Habitat, SLU
 • Puerto Triana SAU

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.CaixaBank.es/empresesgrup

B. Tractament per complir la normativa en matèria tributària

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és adoptar les mesures que imposa a la nostra activitat la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es facin per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les normes fiscals, i
 • comunicar a l’Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o ho requereixi l’Autoritat.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

C. Tractament per complir les obligacions que es deriven de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és adoptar mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptades per la Unió Europea i el Regne d’Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals nosaltres contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d’Espanya,  com també l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Regne Unit o el US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, SA
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances
 • Nuevo Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • Telefónica Consumer Finance, EFC, SA
 • Buildingcenter, SAU
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, SAU
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, EFC, SAU
 • Corporación Hipotecaria Mutual, SAU, Establiment Financer de Crèdit
 • Banco BPI, SA
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, SA
 • Bankia Habitat, SLU
 • Puerto Triana SAU

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.CaixaBank.es/empresesgrup

D. Tractament per gestionar drets i reclamacions en matèria de protecció de dades

Finalitat: en virtut de l’obligació que imposa al responsable del tractament, en aquest cas, BuildingCenter, la Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la finalitat d’aquest tractament és atendre les reclamacions que es presentin al Delegat de Protecció de Dades i dur a terme les activitats necessàries per col·laborar amb l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades), com també atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat
 • Dades obtingudes de fonts d’accés públic, registre públics o fonts externes
 • Dades obtingudes d’executar models estadístics

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

E. Gestió de procediments judicials hipotecaris

 

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és obtenir, per part de BuildingCenter, la titularitat d’un immoble, a través d’un procediment judicial hipotecari, en virtut de l’obligació que estableix la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer pel que indica que els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes hauran de ser aportats per les entitats de crèdit a una societat anònima en els termes establerts.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

F. Realització de taxacions

 

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és fer la taxació d’immobles que siguin, o hagin de ser pròximament, titularitat de BuildingCenter, d’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei 5/2019, de 15 de març, i de la Circular 4/2017 del Banc d’Espanya que estableix les periodicitats per valorar actius i garanties.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

G. Tractaments per complir la normativa en matèria d’habitatge buit, protecció de l’habitatge o el lloguer per a col·lectius vulnerables i millora de l’accés a l’habitatge

 

Finalitat: la finalitat d’aquests tractaments és complir la normativa en matèria d’habitatges buits, la normativa de protecció de l’habitatge per a col·lectius vulnerables i la normativa en matèria de millora de l’accés a l’habitatge. Atès que la competència normativa en aquestes matèries té tant una perspectiva estatal com autonòmica, cosa que dona lloc a la proliferació de normes en aquestes matèries tant des de les comunitats autònomes com des de l’Estat, i atès que a més aquestes matèries són objecte de modificació contínua (ja sigui mitjançant l’aprovació d’una nova normativa que modifiqui l’anterior, ja sigui mitjançant la publicació d’una normativa de caràcter merament temporal), a fi d’adaptar el marc normatiu a la realitat social de cada moment, en aquest apartat només inclourem un llistat enunciatiu (no limitatiu) de les normes aplicables en aquestes matèries:

 • en matèria d’habitatge buit: la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, com també altres normatives estatals o autonòmiques en aquesta matèria;
 • en matèria de protecció de l’habitatge o el lloguer per a col·lectius vulnerables: el Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, i altra normativa relacionada, com també la normativa per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front respecte de la COVID-19 en l’àmbit de l’habitatge i del lloguer; i
 • en matèria de millora de l’accés a l’habitatge: la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, i el Decret-llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, com també altra normativa estatal o autonòmica en aquesta matèria.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en aquestes matèries són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la situació dels interessats.
 • Comunicar a l’Administració pública les dades relatives a la seva situació, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l’autoritat.
 • Oferir, si és el cas, el lloguer (ja sigui lloguer social o la continuació de l’existent), o una altra solució habitacional (si és el cas), quan es compleixin les condicions establertes legalment.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

H. Comunicació de dades a organismes amb finalitats de reporting regulatori i normatiu

 

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és fer totes les comunicacions de dades a organismes públics (o a la matriu —CaixaBank—, perquè aquesta, al seu torn, compleixi les obligacions pertinents en matèria de reporting a nivell de Grup) que, per imperatiu legal o requeriment, s’hagin de fer.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

6.4 TRACTAMENTS BASATS EN L’INTERÈS LEGÍTIM DE BUILDINGCENTER

Aquests tractaments tenen com a base jurídica satisfer interessos legítims perseguits per BuildingCenter o per un tercer, sempre que sobre aquest interessos no prevalguin els interessos de vostè o els seus drets i llibertats fonamentals, segons s’estableix a l’art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d’aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que preval aquest últim. En cas contrari, no faríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l’anàlisi de ponderació de l’interès legítim d’un tractament enviant la consulta a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (E). Assenyalarem per a cadascun: l’interès legítim de BuildingCenter (“interès legítim de BuildingCenter”) la descripció de la finalitat (“finalitat”), la tipologia de les dades que es tracten (“tipologia de dades que es tracten”), si escau, informació sobre l’ús de perfils (“ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (“altra informació rellevant”) i si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (“corresponsables/responsable del tractament”).

 

A. Gestió de procediments judicials

Interès legítim de BuildingCenter: l’interès legítim de BuildingCenter per fer aquest tractament és exercir el dret a la tutela judicial efectiva en l’exercici dels seus drets i interessos legítims, evitant que es produeixi la seva indefensió, en virtut del que s’estableix a l’article 24 de la Constitució Espanyola.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és gestionar els procediments judicials en què BuildingCenter actua com a part i, si és el cas, defensar els seus interessos legítims.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat
 • Dades financeres bàsiques

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposició al tractament: vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Ho pot fer d’una manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

B. Creació d’informes estadístics per fer el seguiment i gestionar l’activitat de BuildingCenter

 

Interès legítim de BuildingCenter: l’interès legítim de BuildingCenter per fer aquest tractament és dur a terme el seguiment de l’evolució del negoci de l’entitat, estudiar el comportament i l’evolució de la cartera de clients, productes i serveis i dissenyar-ne de nous.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és fer informes estadístics i models matemàtics que permetin fer el seguiment de l’activitat de l’entitat .

Les operacions de tractament que es duen a terme per crear informes estadístics per fer el seguiment i gestionar l’activitat de BuildingCenter són:

 • Agrupació de les dades dels clients i les seves relacions contractuals per confeccionar estadístiques
 • Tractaments de les dades estadístiques per confegir informes de gestió i crear models matemàtics

Tipologies de dades que es tracten: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són les que han identificat prèviament en cadascun dels tractaments, aplicant, quan sigui possible, tècniques d’anonimització o pseudonimització per garantir que aquests tractaments no tenen impacte en els drets dels titulars i que el resultat dels tractaments són informes amb informació estadística o agregada o fórmules matemàtiques o algorítmiques.

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposició al tractament: vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.
 • Tractament de dades accessori: els tractaments de dades per crear informes estadístics i models matemàtics no tenen com a finalitat tractar les dades en relació amb els clients de manera individual.

Aquest tractament de dades és necessari, però accessori, a la finalitat principal que és elaborar informes de gestió, o fórmules algorítmiques o matemàtiques i per això es fan utilitzant sempre que és possible tècniques d’anonimització o, si és el cas, pseudonimització i minimització de la informació tractada.

Aquests tractaments no tenen cap afectació individual no cap conseqüència sobre els titulars de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

C. Prevenció del frau

 

Interès legítim de BuildingCenter: l’interès legítim de BuildingCenter per fer aquest tractament és prevenir fraus que suposin pèrdues econòmiques o reputacionals a l’entitat o als clients.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és adoptar les mesures necessàries per evitar operacions o conductes malicioses abans que es facin o revertir-ne els efectes si s’arriben a produir, mitjançant la identificació d’operacions o conductes sospitoses d’intentar cometre frau a l’entitat o als clients.

Les operacions de tractament que es facin en la lluita contra el frau són:

 • Verificar la identitat dels clients que es relacionen amb l’entitat per prevenir accessos fraudulents a informació o operacions.
 • Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es facin en els nostres sistemes per protegir els clients del frau en qualsevol canal i prevenir ciberatacs.
 • Consultar la seva identitat i la validesa dels documents identificatius aportats en les bases de dades nacionals i internacionals gestionades per les forces i cossos de seguretat i organitzacions anàlogues com la INTERPOL (Organització Internacional de Policia Criminal), per validar que vostè és el titular del document identificatiu que ens aporta i per protegir-lo del frau de suplantació (que una altra persona es faci passar per vostè).

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació pròpies
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposició al tractament: vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem en l’epígraf

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

D. Gestió de l’acompliment d’empleats, agents i proveïdors

Interès legítim de BuildingCenter: l’interès legítim de BuildingCenter per fer aquest tractament és gestionar les relacions amb els empleats i proveïdors d’acord amb el seu acompliment professional.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és fer seguiment de l’acompliment, objectius i reptes professionals d’empleats, agents i proveïdors, mitjançant l’anàlisi de les operacions i contractacions que mantenen amb els clients.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposar-se al tractament: té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.
 • Ús accessori de la seva informació: en aquests tractaments de dades es tracta la informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida. Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

E. Gestió de les ocupacions d’immobles titularitat de BuildingCenter

Interès legítim de BuildingCenter: l’interès legítim de BuildingCenter per fer aquest tractament és gestionar les ocupacions que es produeixin en immobles que són titularitat de BuildingCenter i, en conseqüència, regularitzar la seva situació.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és regular la situació ocupacional dels immobles.

Tipologies de dades que es tracten: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals està detallat a l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposició al tractament: vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Ho pot fer de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Responsable del tractament: el responsable d’aquest tractament és BuildingCenter. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

 1. Destinataris de les dades

Responsable i corresponsables del tractament de les dades

Les dades que tractem en la seva condició de client de BuildingCenter les tractem a BuildingCenter. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grupo CaixaBank, d’acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments.

Autoritats o organismes oficials

Com a filial d’una entitat de crèdit com CaixaBank podem estar obligats legalment a facilitar informació sobre les transaccions que fem a les autoritats o els organismes oficials d’altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea. Aquesta obligació es dona en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, com també en la supervisió prudencial de les entitats de crèdit que fan el Banc d’Espanya i el Banc Central Europeu.

Així mateix, com gran tenidora d’immobles, podem estar obligats a facilitar informació relativa a la situació arrendatícia o possessòria dels nostres immobles a les administracions públiques competents en matèria d’habitatge buit, i protecció i millora de l’accés a l’habitatge.

Comunicació de dades en l’externalització de serveis

De vegades recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en el supòsit que els serveis impliquin tractar dades de caràcter personal.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de gestió d’immobles
 • Serveis de comercialització
 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d’auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics i de recuperació d’actius i impagats
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d’enquestes o serveis de call center
 • Serveis logístics o serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d’informació, arquitectura, allotjament, procés de dades)
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
 • Serveis d’impressió, ensobrat, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
 • Serveis de manteniment d’edificis, instal·lacions i equips

 

 1. Terminis de conservació de les dades

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Tractarem les seves dades mentre siguin vigents les relacions contractuals que hàgim establert.

Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment

Durem a terme tractaments de dades basades en el seu consentiment, fins que vostè el revoqui.

Si vostè cancel·la tots els seus contractes de productes i serveis amb nosaltres, però no revoca els consentiments que ens hagi donat, nosaltres automàticament els deixarem sense efecte des que deixi de ser client.

Conservació per al compliment d’obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions

Quan s’hagin revocat les autoritzacions d’ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment o hagin finalitzat les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per complir les obligacions legals i per permetre formular, exercir o defensar reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-los les mesures tècniques organitzatives necessàries per garantir que només es fan servir per a aquestes finalitats.

Destrucció de les dades

Destruirem les dades quan hagin passat els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l’activitat de BuildingCenter i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.

 1. Transferències de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu

A  BuildingCenter tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que s’han declarat amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament de les dades.

Per a això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que estableix el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscrivissin les clàusules tipus de la Unió Europea.

 1. Decisions automatitzades

A l’epígraf 6 d’aquesta política l’informem dels tractaments que incorporem decisions automatitzades.

Addicionalment, si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres, féssim servir mecanismes que poguessin adoptar decisions basades únicament i exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d’una persona) que poguessin produir efectes jurídics sobre vostè, o que el poguessin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d’un producte determinat), l’informarem sobre això en la pròpia documentació contractual del producte o servei que ens hagi sol·licitat, com també de la lògica en virtut de la qual s’adopta la decisió.

Així mateix, en aquell moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos facilitant-li el dret d’obtenir intervenció humana, d’expressar el seu punt de vista i d’impugnar la decisió.

 1. Revisió

Farem una revisió d’aquesta política de privacitat cada vegada que calgui per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments.

L’avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat.