logo

Informació legal sobre BuildingCenter, SAU

En compliment d’allò que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes d’aplicació legal, es fa saber als usuaris d’aquest portal o lloc web les dades d’informació general següents:

La societat BuildingCenter, SA (societat unipersonal), domiciliada a l’Avinguda Manoteras, 20, edifici París, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36764, foli 85, full M-658683, i amb número d’identificació fiscal A-63106157, és titular del domini http://www.[***].com/ i és titular d’aquest portal i dels seus continguts; així mateix, és titular de la marca “BuildingCenter”.
L’objecte social de BuildingCenter, SAU inclou, entre d’altres, la gestió, promoció, venda i explotació en arrendament, a excepció de l’arrendament financer, de tota mena de béns immobles, com també la comercialització, ja sigui per compte propi o d’altri, en els termes més amplis i a través de tots els mitjans de comercialització, incloent-hi el canal d’internet, a través de la gestió i l’explotació de pàgines web.

Informació legal del portal web

BuildingCenter, SA (en endavant, BuildingCenter) és l’entitat titular del portal de BuildingCenter o lloc web al qual vostè ha accedit.

L’accés al portal o a qualsevol dels llocs web de BuildingCenter i a la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions generals que preveu aquest avís legal. Per això n’haurà de llegir atentament el contingut si vostè vol accedir a la informació i als serveis que s’ofereixen al portal o en qualsevol dels llocs web de BuildingCenter i fer-ne ús.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de l’última actualització. BuildingCenter es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d’aleshores.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari expressament, tenen com a objecte únicament serveis d’informació comercial, sense que en cap cas constitueixin cap oferta vinculant i sense que es pugui fer a través del portal cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. BuildingCenter es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

BuildingCenter pot incloure en qualsevol dels seus lloc web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels titulars, com ara xarxes socials i altres informacions. En cap d’aquests casos BuildingCenter no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels llocs web de BuildingCenter té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o la utilització d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari es registri. En aquest cas, cada un d’aquests productes i serveis es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.

Seguretat

El portal i els llocs web de BuildingCenter disposen dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris.

Política de privacitat i protecció de dades

BuildingCenter compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat immobiliària.

BuildingCenter ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, que s’alterin, es perdin o se’n faci un accés no autoritzat.

Quan es demani que s’empleni un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o l’usuari d’acord amb el que en cada moment requereixi la normativa de protecció de dades i, en el supòsit que calgui recollir el seu consentiment, ho farem amb els requisits que s’indiquen a la normativa esmentada.

En tot cas, la informació pel que fa al tractament de dades dels clients que duu a terme BuildingCenter sempre està disponible a (

Perquè la informació que tractem estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal.

 

Política de galetes

Les pàgines web de BuildingCenter poden tenir galetes, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web, que poden servir per personalitzar l’accés en les visites successives, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer les preferències dels usuaris.

La política de galetes de BuildingCenter se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’això, BuildingCenter l’informarà de les galetes que fa servir en cada un dels llocs web (“Informació sobre les galetes utilitzades”) i, quan calgui, li sol·licitarà el consentiment per poder-les fer sevir.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de BuildingCenter estan adaptades per fer-les servir en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes a les del portal o a les dels diferents llocs web.

Així mateix. Algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a l’objecte de determinar quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera pot accedir als serveis que necessitin localització i que BuildingCenter tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requereix que l’usuari activi la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que vostè pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de BuildingCenter, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals BuildingCenter o les empreses del Grup al qual pertany són titulars o llicenciatàries legítimes.

BuildingCenter no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements que contenen les pàgines web de BuildingCenter en cas que la titularitat no correspongui a BuildingCenter ni a les empreses del Grup al qual pertany.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari pot descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de BuildingCenter. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat de BuildingCenter o de les empreses del Grupo al qual pertany.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament BuildingCenter, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de BuildingCenter diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web de BuildingCenter o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, BuildingCenter és titular del domini http://www.[**].com/ i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest portal o pàgina web. La utilització indeguda en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets que es confereix el registre i serà perseguit pels mitjans previstos per la Llei.

Informació d’àmbit general

Aquest portal o les pàgines web que comprèn no proporcionen cap mena de recomanació o assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe. La informació és d’àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars. Per tant, la informació que conté no s’ha de fer servir com un assessorament personal per prendre decisions.

Responsabilitats

BuildingCenter no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements que contenen les pàgines web de BuildingCenter, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

BuildingCenter no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de BuildingCenter mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de BuildingCenter o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de BuildingCenter, tret d’autorització expressa de BuildingCenter.

BuildingCenter i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis ofertats o prestats a través de les pàgines de BuildingCenter per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic i, en especial, pels danys i els prejudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin aplicables i (viii) qualsevol decisió que es prengui en dependència de la informació subministrada a través del portal de BuildingCenter.

Ni BuildingCenter ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de BuildingCenter; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de BuildingCenter; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.